ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 3.0

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij www.lesmills.com! Met het bezoeken van en/of gebruiken van deze website (inclusief alle inhoud en functionaliteiten beschikbaar onder de lesmills.com domeinnaam en alle land- of regiospecifieke domeinen of subdomeinen (samen genoemd de “Site”)) accepteert u en gaat u akkoord met het volgende:

(1) Deze voorwaarden en condities voor gebruik (“Gebruiksvoorwaarden”);
(2) Zowel de privacyverklaring van lesmills.com (“Privacyverklaring”), te vinden op http://www.lesmills.com/nl/privacybeleid/ en;
(3) Ieder ander beleid ontwikkeld door Les Mills over tijd en vermeld op de Site of ieder deel van de Site, waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen.
In deze Gebruiksvoorwaarden:
• Betekent “we” of “LMI” Les Mills International Limited, Les Mills Media Limited of iedere andere dochteronderneming van Les Mills of geautoriseerde distributeur
• Betekent “u” of "jij" de persoon die gebruiktmaakt van onze diensten of de Sites bezoekt
• Betekent “diensten” alle goederen of diensten die we aan u leveren, waaronder het bieden van toegang tot de Site.

LEES DEZE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG DOOR.
Deze Gebruiksvoorwaarden veranderen op geen enkele manier de voorwaarden van iedere andere overeenkomst die u met Les Mills heeft of zult hebben. Les Mills behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaringen of ieder ander document, beleid of richtlijn waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen, op ieder moment en naar eigen oordeel te veranderen of aan te passen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden veranderd zullen we de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op lesmills.com plaatsen en het versienummer aanpassen. Iedere veranderingen of aanpassingen zullen van kracht worden ten tijde van het plaatsen van de herziene Gebruiksvoorwaarden op lesmills.com, en uw toegang tot en gebruik van de sites na het plaatsen van de herziene Gebruiksvoorwaarden vertegenwoordigen uw acceptatie hiervan.

1. Licentie en Site Toegang
Onder voorbehoud van enige rechten op grond van een andere overeenkomst met Les Mills, verleent Les Mills u een beperkte licentie voor toegang tot en enkel persoonlijk, non-commercieel gebruik van de Sites. Iedere vorm van kopiëren, herdistributie, heruitzending of publicatie van gedownload materiaal is strikt verboden zonder uitdrukkelijk akkoord door Les Mills op papier. Een dergelijke verstrekking omvat niet, zonder beperkingen: (a) elke doorverkoop of commercieel gebruik van de Sites of hun inhoud; (b) de verzameling van en gebruik van ieder product of vermelde diensten of beschrijvingen; (c) het maken van afgeleid gebruik van de Sites en hun inhoud; of (d) gebruik van iedere vorm van data mining, robots of vergelijkbare dataverzameling en –extractiemethodes. Uitgezonderd het bovenvermelde heeft u geen recht of licentie door implicatie, rechtsverwerking of anderszins op of voor ieder patent, handelsmerk, auteursrecht, of eigendomsrecht van Les Mills of derden.

U mag geen framing technieken gebruiken, inzetten of framen om enig Les Mills handelsmerk, logo of andere bedrijfseigen informatie (inclusief de afbeeldingen op de Sites, de inhoud van iedere tekst of de layout/ontwerp van iedere pagina of formulier of een pagina) te omvatten zonder de uitdrukkelijke toestemming van Les Mills op papier. Daarnaast mag u geen meta tags of iedere andere vorm van "verborgen tekst" die gebruik maakt van een Les Mills naam, handelsmerk, dienstmerk, design, logo of productnaam gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van Les Mills op papier. Indien u een deel van de Sites bezoekt dat een gebruikersnaam of wachtwoord vereist, bent u verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid van die gebruikersnaam en wachtwoord en voor het beperken van toegang tot uw computer, en u gaat akkoord met de acceptatie van verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. In het geval dat de vertrouwelijkheid van uw account of wachtwoord op enige manier is aangetast, moet u Les Mills hier onmiddellijk van op de hoogte stellen. Les Mills behoudt zicht het richt om iedere en alle actie te ondernemen die het nodig of redelijk vindt, om de beveiliging van de Sites en uw account te garanderen, waaronder, zonder beperking, het beëindigen van uw account, het veranderen van uw wachtwoord of her opvragen van additionele informatie om transacties op uw account te autoriseren.

Niettegenstaande het bovenstaande mag Les Mills afgaan op de autoriteit van iedereen die toegang heeft tot uw account of uw wachtwoord gebruikt en in geen geval en onder geen enkele omstandigheden zal Les Mills aansprakelijk worden gehouden voor u of iedere aansprakelijkheid of schade voortkomend of voortvloeiend uit (i) iedere actie of passiviteit van Les Mills onder deze bepaling, (ii) iedere aantasting van de vertrouwelijkheid van uw account of wachtwoord en (iii) iedere onbevoegde toegang tot uw account of gebruik van uw wachtwoord. Ieder onbevoegd gebruik van de Sites zal de toegang of verleende licentie onder deze Gebruiksvoorwaarden beëindigen en mag iedere toepasselijke wetten schenden waaronder auteursrecht, handelsmerk (waaronder handelsimago), en communicatie voorschriften en statuten. Les Mills behoudt zich het recht alle overtreders te vervolgen in de meest ruime zin als toegestaan bij wet.

2. Gebruik en Toezicht
U mag de Sites alleen gebruiken zoals bedoeld door Les Mills. Hoewel Les Mills geen verplichting heeft op toezicht te houden op de Sites en niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid van de inhoud van iedere boodschappen, informatie of overgedragen bestanden op de Sites, behoudt Les Mills zich het recht om zaken te verwijderen, verplaatsen, wijzigen, weigeren te plaatsen of iedere andere geschikte actie te ondernemen met betrekking tot dergelijke berichten, informatie of bestanden die door Les Mills, naar eigen oordeel, bezwaarlijk worden geacht of anderszins deze Gebruiksvoorwaarden overtreden, waaronder het weigeren van toegang tot de Sites aan iedereen op elk moment. Alle personen worden hierbij op de hoogte gesteld dat het gebruik van de Sites toestemming tot dergelijke acties, toezicht en inspectie vertegenwoordigt.

3. Geschiktheid
U verklaart hierbij dat u ten minste 13 jaar oud bent. Het gebruik van de Sites door kinderen jonger dan 13 jaar is strikt verboden.

4. Auteursrecht
Alle inhoud op de Sites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Les Mills naam, het Les Mills arch device, handelsmerken, design, teksten, graphics, afbeeldingen, geluidsbestanden, videobestanden, audiovisuele bestanden en andere bestanden, en de selectie en ordening daarvan (“Materialen”) en alle eigendomsrechten in de Materialen zijn het volledige en exclusieve eigendom van Les Mills of haar licentiegevers. Met uitzondering van uitdrukkelijke vermelding in deze Gebruiksvoorwaarden of in iedere andere overeenkomst die u met Les Mills heeft mogen geen van deze Materialen gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, heruitgegeven, gedownload, tentoongesteld, geplaatst of overgedragen worden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) elektronisch, mechanisch, kopiëren, opnemen of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Les Mills. Toestemming wordt verleend om de Materialen op de Lesmills.com website tentoon te stellen, te kopiëren, te verspreiden en te downloaden, enkel voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik; op voorwaarde dat u zonder toestemming van Les Mills (a) geen Materialen mag kopiëren, publiceren of plaatsen op elk computer netwerk of uitzending of publicatie media, (b) de Materialen niet mag aanpassen, en (c) geen enkel auteursrecht of andere eigendomsrechten in de Materialen mag verwijderen of wijzigen.

5. Auteursrecht Klachten
Les Mills respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is en op de Sites is geplaatst op een manier die auteursrechtinbreuk maakt, neem dan onmiddellijk schriftelijk contact op met Les Mills en verstrek de volgende informatie:
• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk dat volgens u is geschonden;
• Een beschrijving van de locatie in de Sites van het materiaal dat volgens u is geschonden
• Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres;
• Uw verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het omstreden gebruik niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar agent, of de wet;
• Uw verklaring, gedaan op straffe van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw melding nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of bevoegd bent te handelen in naam van de eigenaar van het auteursrecht. De Copyright Agent van Les Mills voor melding van claims van auteursrechtinbreuk op de Sites kan als volgt worden bereikt:

Les Mills International Limited, PO Box 91137, Auckland Mail Service Centre, Nieuw-Zeeland
Fax: +649 366 9901
E-mail:info@lesmills.com
Attention: Legal Department

6. Handelsmerken en Dienstmerken
LES MILLS™, het LES MILLS™ Arch device, SHAPE YOUR WORLD™, BODYATTACK™, BODYBALANCE™, BODYCOMBAT™, BODYFLOW®, BODYJAM™, BODYPUMP™, , BODYSTEP™, LES MILLS TONE™, RPM™, SH’BAM™, CXWORX™, LES MILLS GRIT™, LES MILLS SPRINT™, LES MILLS BARRE™, BORN TO MOVE™, SMARTBAR™, SMARTSTEP™, LES MILLS SMARTSTEP™, CLUBCOUNT™ en alle andere Les Mills handels- en dienstmerken en logo’s, en de Les Mills producten en diensten beschreven in de Sites, zijn ofwel handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken van Les Mills of haar geautoriseerde agenten, en mogen niet gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden, in hun geheel of deels, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Les Mills. Alle pagina headers, Les Mills custom graphics, button iconen en scripten zijn het auteursrecht en/of dienstmerken, handelsmerken, en/of handelsimago van Les Mills en mogen niet gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden, in hun geheel of deels, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Les Mills. De handelsmerken, dienstmerken en handelsimago van Les Mills mogen niet gebruikt worden op enige manier die verwarring kan scheppen onder het publiek of in enige manier die Les Mills neerhaalt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, geregistreerde handelsmerken, product- en dienstnamen en bedrijfsnamen of logo’s die op de Sites voorkomen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Les Mills.

7. Operationeel en aanvaardbaar gebruik beleid
Alle toegang tot en gebruik van de diensten, functionaliteiten en Materialen beschikbaar op de Sites, waaronder online data communicatie diensten en de Online Community (zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden Online Community, te vinden op
http://www.lesmills.com/global/community/community-terms-of-use.aspx) worden geregeld door en zijn onderworpen aan het volgende operationeel en aanvaardbaar gebruik beleid. Les Mills heeft het recht, maar niet de plicht om uw toegang tot en gebruik van de Sites en verwante diensten en Materialen te allen tijde op te schorten of te beëindigen, en iedere communicatie en materialen waarvan Les Mills naar eigen goeddunken gelooft mogelijk het toepasselijk recht, deze operationeel en aanvaardbaar gebruik beleid of de rechten van derden te schenden te blokkeren of verwijderen. Door gebruik te maken van de Sites gaat u akkoord met het niet doen van het volgende:

 • Het uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de Sites van iedere boodschap, data, informatie, tekst of ander materiaal (“Inhoud”) dat onrechtmatig, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch, aanstootgevend, obsceen, intimiderend, bedreigend, kwetsend, de privacy of publiciteitsrechten schendt, oneigenlijk, opruiend, discriminerend of anderszins schadelijk is naar derden;
  • Het uploaden of overdragen van elke vorm van Inhoud die een misdrijf inhoudt, steunt, eraan bijdraagt of aanmoedigt, de rechten van een partij schendt (waaronder auteursrecht), of dat op een andere manier aansprakelijkheid creëert of een lokale, landelijke of internationale wet schendt;
  • Het uploaden of overdragen van elke vorm van Inhoud die een patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van Les Mills of derden kan schenden. Schending kan voortkomen uit het oneigenlijk kopiëren en plaatsen of het verspreiden van afbeeldingen, logo’s, software, artikelen, muziek of video’s. door het plaatsen van enige vorm van Inhoud, vertegenwoordig en verklaart u dat u het wettelijke recht heeft om dergelijke Inhoud te verspreiden en reproduceren;
  • Het imiteren van een persoon of entiteit of het anderszins verkeerd voorstellen van uw affiliatie met een persoon of entiteit of het interfereren van andere gebruikers van de Sites. Tenzij u deelneemt in een onderdeel van de Sites dat anonimiteit vereist of toestaat bent u verplicht uw eigen naam te gebruiken in online communicatie; • Het uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de Sites van iedere Inhoud zoals liefdadigheidsverzoeken, petities voor handtekeningen, kettingbrieven, of brieven met betrekking tot piramideschema’s, het adverteren of aanbieden van fondsen, het voeren van politieke campagnes, massamailing, iedere vorm van ongevraagde commerciële e-mails of “spam”, of het aanbieden of verspreiden van frauduleuze goederen, diensten, regelingen of promoties;
  • Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Les Mills, het publiceren of uploaden van iedere vorm van ongevraagde promoties, goederen of diensten, commerciële aanbiedingen of het plaatsen of overdragen van iedere vorm van advertenties, promotiematerialen of iedere andere aanbieding voor andere gebruikers van de Sites voor goederen of diensten met uitzonderingen van de onderdelen (zoals het vertrouwelijke prikbord) die voor zulke doeleinden bedoeld zijn;
  • Het plaatsen of publiceren van artikelen die off-topic zijn volgens de beschrijving van de groep of lijst of het sturen van massamailing naar 10 mensen of meer indien een dergelijke e-mail redelijkerwijs klachten kan ontlokken van de ontvangers; en/of
  • Het verspreiden of hosten van schadelijke inhoud, waaronder, zonder beperking, virussen, Trojan horses, worms, time bombs, zombies, cancelbots of iedere andere vorm van computer programmeringsroutines die mogelijk schade aanbrengen, interfereren met, stiekem onderscheppen of ieder systeem, programma, data of persoonlijke informatie onteigenen;

8. Handhaving
Les Mills behoudt zicht het recht maar accepteert niet de verplichting om deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder, zonder beperking, het verstrekken van waarschuwen, het opschorten of beëindigen van diensten, en/of het verwijderen, screenen of aanpassen van geplaatste Inhoud, zelfhulp en actief onderzoek, procesvoering en vervolging in iedere rechtbank of geschikte plaats. Les Mills mag toegang hebben tot transactie informatie en Inhoud en deze gebruiken en onthullen indien nodig om iedere wet na te leven; onze distributie, agentschap of klantovereenkomst te handhaven of toe te passen; het starten, vertalen, factureren en innen voor diensten; het beschermen van de eigendomsrechten van Les Mills, of het beschermen van gebruikers van de Sites tegen frauduleus, misbruikend of onwettelijk gebruik van, of abonneren op, dergelijke diensten. Iedere indirecte of gepoogde schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, en daadwerkelijke of gepoogde schendingen door derden namens u zullen worden gezien als schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden door u.


9. Verantwoordelijkheid voor uw Handelen.
U blijft volledig verantwoordelijk voor de Inhoud van iedere vorm van boodschappen of andere informatie die u uploadt of overdraagt naar de Sites. U gaat akkoord met het vrijwaren en schadeloos stellen van Les Mills van iedere aanspraak, actie, eis, verlies of schade (waaronder juridische kosten) gemaakt of opgelopen door derden voortkomend uit of betrekking hebbend op uw handelen, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw schending van rechten van derden.

10. Producten en diensten van derden
Van tijd tot tijd kunnen andere partijen dan Les Mills producten en diensten aanbieden en leveren op of via de Sites. Met uitzondering van informatie, producten of diensten met het Les Mills merk die specifiek zijn aangeduid als verstrekt door Les Mills, opereert, beheert of ondersteunt Les Mills geen enkele informatie, producten of diensten op de Sites of toegankelijk via de Sites op geen enkele manier. Les Mills is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en Les Mills waarborgt de aanbiedingen van deze bedrijven of individuen of de inhoud van hun websites niet. Les Mills accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten en inhoud van al deze en andere derden. U zou hun gebruiksvoorwaarden, privacy verklaringen en ander beleid zorgvuldig moeten doorlezen.

11. Product en Dienst beschrijvingen en prijzen
Les Mills en derden die informatie, producten of diensten op de sites aanbieden proberen zo juist mogelijk te zijn. Les Mills garandeert echter niet dat informatie, productbeschrijvingen en dienstbeschrijvingen of andere inhoud op de Sites juist, volledig, betrouwbaar, actueel, of vrij van vouten is. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat door computerfouten of andere fouten of oorzaak dat een product of dienst op de Sites een verkeerde prijs heeft of een onjuiste beschrijving heeft. In het geval dat Les Mills bepaalt dat een product of dienst een verkeerde prijs of een onjuiste beschrijving heeft, behoudt Les Mills zich het recht om iedere actie te ondernemen die zij redelijk en nodig vindt, naar eigen goeddunken, om de fout te herstellen. Les Mills gaat ermee akkoord u op de hoogte te stellen indien dit gebeurt. U gaat ermee akkoord Les Mills onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra u zich bewust wordt van fouten in de prijs of beschrijving of wanneer tegenstrijdigheden plaatsvinden in producten of diensten die u via de Sites bestelt en u stemt in met iedere corrigerende actie die door Les Mills wordt ondernomen.

12. Communicatie met Les Mills
Communicatie via het e-mail en berichtensysteem van de Site zal op een geen enkele manier gezien worden als wettelijke kennisgeving aan Les Mills of haar functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers, met betrekking tot een bestaande of potentiële claim of reden voor rechtsvordering tegen Les Mills of haar agentschappen, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers.

13. Linken
(A) Links naar de Site. U heeft een beperkt, niet-exclusief recht om een hypertext link naar de homepage van de Sites te creëren mits een dergelijke link Les Mills of haar producten en diensten niet op een verkeerde, misleidende, beledigende of anderszins lasterlijke manier weergeeft. U mag geen logo’s of andere beelden die eigendom van Les Mills zijn of handelsmerken van Les Mills gebruiken om naar de Sites te linken zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Les Mills. Dit beperkte recht mag te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeven worden ingetrokken.
(B) Links van derden. Les Mills maakt geen aanspraak of vertegenwoordiging met betrekking tot, en accepteert geen verantwoordelijkheid voor, de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van websites van derden of diensten die toegankelijk zijn via de hyperlink op de Sites, of websites van derden die naar de Sites linken. Dergelijke gelinkte websites worden niet beheerd door Les Mills en Les Mills is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte website of de links in een gelinkte website, of herzieningen, veranderingen of updates van dergelijke websites. Les Mills biedt deze links enkel aan u aan voor gebruiksgemak en het opnemen van een link impliceert niet enige affiliatie, goedkeuring of adoptie door Les Mills van de website of van de informatie in deze website. Bij het verlaten van de Sites, moet u zich ervan bewust zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet meer van toepassing zijn en dat u daarom de voorwaarden en het beleid, waaronder privacy en dataverzamelingspraktijken van websites van derden moet lezen.

14. Inzendingen
U gaat ermee akkoord dat alle materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, notities, afbeeldingen, tekeningen, originele of creatieve materialen of andere informatie, die door u per e-mail of inzendingen naar Les Mills, of plaatsingen met uw naam en uw afbeelding naar of op de Sites (waaronder de Online Community) (hierna gezamenlijk aangeduid als “Materialen), niet vertrouwelijk zijn (op voorwaarde dat de verstrekte persoonlijke informatie op niet-openbare onderdelen van de site onderworpen is aan het Privacy beleid). U verleent Les Mills een niet-exclusief, royaltyvrij, eindeloos, onherroepelijk, en volledig sub-licenseerbaar recht om dergelijke Materialen te gebruiken, herproduceren, opnemen, publiceren, vertalen, afgeleide werken te creëren, verspreiden, en tentoonstellen over de hele wereld via iedere media die nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, zonder erkenning naar u, naar eigen oordeel van Les Mills en zonder vergoeding naar u.

U verleent Les Mills ook het recht om uw afbeelding en uw naam op de Sites te gebruiken en in relatie tot de Materialen, evenals andere informatie als gerelateerd aan alle advertentie, marketing en ieder verwant promotiemateriaal. U gaat ermee akkoord dat u geen verhaalsacties tegen Les Mills zult hebben voor vermeende of daadwerkelijke schending of misbruik van iedere vorm van eigendomsrecht in de Materialen en dat met de inzending van dergelijke Materialen naar Les Mills, waaronder het plaatsen van Materialen op de Online Community of de interactieve onderdelen van de Sites, onherroepelijk afstand wordt genomen van iedere en alle “morele rechten” in dergelijke Materialen. U verklaart en staat ervoor dat u alle rechten van de Materialen die u plaatst heeft of anderszins beheert; dat het Materiaal juist is; dat het gebruik van het Materiaal dat u verstrekt deze Gebruiksvoorwaarden of eigendomsrechten van derden niet schendt en geen schade wordt toegediend aan een persoon of entiteit; en dat u Les Mills zult vrijwaren van enig verlies of schade veroorzaakt door Les Mills ten gevolge van een claim ontstaan uit het Materiaal dat u aanbiedt.

15. DISCLAIMERS
(A) GARANTIE DISCLAIMER: DE SITES EN DE MATERIALEN HIERIN WORDEN DOOR LMI VERSTREKT OP EEN “AS IS” EN “AS AVAILABLE” BASIS. LES MILLS WEIGERT ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, FITNESS VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-SCHENDING MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, MATERIALEN, INHOUD, DIENSTEN EN PRODUCTEN OP DE SITE. LES MILLS GARANDEERT OF VERKLAART NIET DAT DE OPERATIE VAN DE SITES OF DE MATERIALEN OP DE SITES JUIST, COMPLEET, BETROUWBAAR, FOUTLOOS, ONDERWORPEN AAN CORRECTIE ZIJN OF DAT DERGELIJKE MATERIALEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OM TE DOWNLOADEN VAN DE SITES VRIJ ZIJN VAN INFECTIES OF VIRUSSEN, WORMEN, TROJAN HORSES OF VAN ANDERE CODE DIE CONTAMINERENDE OF DESTRUCTIEVE EIGENSCHAPPEN HEEFT. LES MILLS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR TYPEFOUTEN OF OMISSIES MET BETREKKING TOT PRIJZEN, TEKSTEN OF FOTO’S. HOEWEL LES MILLS ERVOOR PROBEERT TE ZORGEN DAT UW TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE SITES VEILIG IS, KAN LES MILLS NIET EN VERKLAART EN GARANDEERT LES MILLS NIET DAT DE SITES OF HAAR SERVER(S) GEEN FOUTEN BEVATTEN, ONONDERBROKEN ZIJN, VRIJ ZIJN VAN ONBEVOEGD GEBRUIK (WAARONDER HACKERS VAN DERDEN OF DENIAL OF SERVICE AANVALLEN) OF ANDERSZINS AAN UW EISEN VOLDOEN.

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DE SITES, WAARONDER ALLE INHOUD, DATA OF SOFTWARE VERSPREID DOOR, GEDOWNLOAD OF TOEGANG VERKREGEN VAN OF DOOR DE SITES, OP UW EIGEN RISICO EN UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID IS. IEDERE VORM VAN VERTROUWEN OP IEDER ADVIES, MENING, STELLING OF ANDERE INFORMATIE VERTOOND OF VERSPREID VIA DE SITES IS OP UW EIGEN RISICO. LES MILLS BEHOUDT ZICH HET RECHT, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, OM TE ALLEN TIJDE EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING ENIGE EN ALLE INHOUD OP DE SITES TE VERANDEREN, FOUTEN OF OMISSIES OP IEDER ONDERDEEL VAN DE SITES TE CORRIGEREN OF OM TOEGANG TOT DE SITES TE WEIGEREN AAN IEDEREEN OP IEDER MOMENT. LES MILLS DRAAGT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOORTKOMEND UIT UW VERTROUWEN OP DE INFORMATIE DIE OP DE SITES WORDT VERSTREKT. VERWIJZING NAAR PRODUCTEN, DIENSTEN, PROCESSEN OF ANDERE INFORMATIE, OP HANDELSNAAM, HANDELSMERK, FABRIKANT, LEVERANCIER OF ANDERSZINS VERTEGENWOORDIGT OF IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING, SPONSORING OF AANBEVELING DOOR LES MILLS.

B) VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VAN GEBRUIKER: HET IS UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN ALLE MENINGEN, ADVIES, DIENSTEN, KOOPWAAR EN ANDERE INFORMATIE GELEVERD OP OF DOOR DE SITES OF OP INTERNET IN HET ALGEMEEN TE EVALUEREN. HET INTERNET EN DRAADLOZE DATA DIENSTEN BEVATTEN ONBEWERKTE MATERIALEN, WAARVAN EEN DEEL SEKSUEEL EXPLICIET IS OF AANSTOOTGEVEND IS VOOR U. U HEEFT TOEGANG TOT DERGELIJKE MATERIALEN OP EIGEN RISICO. LES MILLS HEEFT GEEN CONTROLE OVER EN ACCEPTEERT OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE MATERIALEN. LES MILLS ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR U VOOR GEBRUIKSKOSTEN GERELATEERD AAN EEN APPARAAT DAT U GEBRUIKT OM DE SITES TE BEZOEKEN OF DE FUNCTIONALITEITEN OF AANGEBODEN DIENSTEN OP DE SITES TE GEBRUIKEN, WAARONDER, ZONDER BEPERKING, GEBRUIKSKOSTEN VOOR MOBIELE TELEFOONS, PALM OS APPARATEN, WINDOWS CE APPARATEN, AUTO NAVIGATIE SYSTEMEN, PAGERS, SMARTPHONES EN ANDERE APPARATEN, DRAADLOOS, BEDRAAD, CRADLE SYNCHRONISATIE VEREIST OF ANDERS.

16. SCHADELOOSSTELLING
U GAAT AKKOORD MET HET SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN VAN LES MILLS EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, FILIALEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS EN WERKNEMERS VAN ALLE CLAIMS OF EISEN, WAARONDER AANVAARDBARE JURIDISCHE KOSTEN, GEMAAKT DOOR DERDEN VANWEGE OF VOORTKOMEND UT UW GEBRUIK VAN DE SITES, SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF DE SCHENDING DOOR U OF EEN ANDERE GEBRUIKER VAN UW LIDMAATSCHAPSNAAM OF WACHTWOORD OF IEDER INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDER RECHT VAN EEN PERSOON OF ENTITEIT.

17. Rechten van derden
De bepalingen van de paragrafen met de titel Producten en diensten van derden, productbeschrijving en service beschrijving en prijzen, disclaimers, beperking van aansprakelijkheid, en schadeloosstelling zijn ten behoeve van Les Mills en haar functionarissen, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers, leveranciers en informatieverstrekkende derden naar de Sites. Ieder van deze individuen of entiteiten heeft het recht om die bepalingen tegen u op te nemen en te doen naleven voor eigen rekening.

18. Beëindiging
Deze Gebruiksvoorwaarden mogen door beide partijen te allen tijde worden beëindigd zonder kennisgeving, voor welke reden dan ook; onder voorwaarde dat u niet langer toegang mag hebben tot de Sites na de beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden. De bepalingen van de paragrafen met de titels Auteursrecht, Handelsmerken en Dienstmerken, Inhoud van derden, Inzendingen, Export beperkingen, Disclaimers, Beperking van aansprakelijkheid, Schadeloosstelling, Rechten van derden, Beëindiging, Afdwingbaarheid en Toelaatbaarheid en Diversen zullen blijven voortbestaan na iedere beëindiging van deze Gebruiksvoorwaarden.

19. Afdwingbaarheid en Toelaatbaarheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zullen: (a) voor alle doelen “schriftelijk” of “op schrift” worden geacht, en leven alle wettelijke, contractuele en andere wettelijke eisen na van een schrijven; (b) juridisch afdwingbaar zijn als een ondertekend schrijven als tegen de partijen behoudens de elektronische documenten; en (c) als “origineel” worden geacht wanneer ze vanuit elektronische dossiers geprint worden en worden opgesteld en bijgehouden onder normale bedrijfsuitoefening. Elektronische documenten geïntroduceerd als bewijs in gerechtelijke, arbitraire, mediërende of administratieve procedures zullen, indien opgesteld en bijgehouden in de normale bedrijfsuitoefening, in dezelfde mate ontvankelijk zijn als bedrijfsdocumenten in geschreven vorm die op dezelfde manier opgesteld en bijgehouden worden.

20. Diversen
• Geen ontheffing: Tekortkoming van Les Mills om aan te dringen of afdwingen van strikte uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden opgevat als een ontheffing van enige bepaling of recht en zal niet voorkomen dat Les Mills later strike naleving van deze Gebruiksvoorwaarden vereist door een persoon.
• Modificatie: Noch het gedrag tussen de partijen, noch de handelspraktijken zullen op enige wijze enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen.
• Toewijzing door Les Mills: Les Mills mag haar rechten en verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde toewijzen aan iedere partij, zonder kennisgeving aan u.
• Scheidbaarheid: Indien enige provisie van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zal worden geacht, zal die bepaling scheidbaar worden geacht van deze Gebruiksvoorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de validiteit en toepasbaarheid van de overige bepalingen.
• Toepasselijk recht: Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van Nieuw-Zeeland. U gaat onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord en onderwerpt u aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Nieuw-Zeeland met betrekking tot ieder proces, actie of claim voortkomend uit deze Overeenkomst. Iedere oorzaak van actie of claim u mogelijk heeft met betrekking tot de Sites moeten binnen een (1) jaar na het ontstaan van de claim of oorzaak van actie worden ingediend, of een dergelijke claim of oorzaak van actie is verjaard.